Списък допуснати главен експерт АПОФУС


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/03.08.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-42/25.07.2022 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допуска следният кандидат:

1. Делчо Генчев Кунчев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 22.08.2022г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, малка зала.
Съгласно решение взето с протокол № 2/04.08.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-42/25.07.2022 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация -  Хасково е следната:
Допуснатият кандидат решава тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса, свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
            Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.
Продължителността за решаване на теста ще бъде  60 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка.  Максималният брой точки е 30 /тридесет /, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки. 
Определя се минимален резултат 22 /двадесет и две/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.
Определят се коефициенти на тежест, както следва: 
за теста         –  коефициент  4
за интервюто     –  коефициент  4
Полученият от теста резултат на допуснатия на интервю кандидат се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.
Резултатът на кандидата от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.
На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на кандидата и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.
Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 4/четири/.  
Окончателният резултат на кандидата, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.
Допуснатият до конкурса кандидат, следва при явяването си на тест на 22.08.2022г. да представи документ за самоличност.

МАРИНА ТАШЕВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ