Списък недопуснати главен експерт АПОФУС


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТТА“  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението взето с протокол № 1/03.08.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-42/25.07.2022 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:


Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане

1.Ана Маринова Александрова
Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

2.Диян Петков Петков
Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.


МАРИНА ТАШЕВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ