СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


 

СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯАДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/15.06.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-33/13.06.2022 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

 1. Ирина Илиева Белчева

 2. Спаска Миткова Колева

 3. Петя Андреева Андонова

 4. Владимира Владимирова Малчиковска

 5. Апостол Васков Григоров

 6. Иванка Василева Узунова

 7. Красимира Петрова Христова

 8. Красимира Пенева Кръстева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01.07.2022г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, зала „Марица“.

Съгласно решение взето с протокол № 2/16.06.2022г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-33/13.06.2022 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация - Хасково е следната:

 • Допуснатите кандидати решават тест, включващ 20 /двадесет/ въпроса, свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

 • Продължителността за решаване на теста ще бъде 40 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки 20 /двадесет/, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

 • Определя се минимален резултат 14 /четиринадесет/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.

 • Определят се коефициенти на тежест, както следва:

за теста – коефициент 4

за интервюто – коефициент 4

Полученият от теста резултат на всеки от допуснатите до интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

Допуснатите до конкурса кандидати, следва при явяването си на тест на 01.07.2022г. от 10,00 часа да представят документ за самоличност.

 

 

 

МАРИНА ТАШЕВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ