Класиране директор АПОФУС


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

 

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-15/18.02.2022г., изменена със заповед № РД-14-16/25.02.2022г. на Областния управител на област Хасково, обявява класираните кандидати за длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация - Хасково:

 

 

Място на класиране

Трите имена на кандидата

Окончателен резултат

1 /първо/

Марина Димитрова Ташева

48,32

2 /второ/

Налян Шерафет Гюджен

47,12

 

 

 

ХРИСТО МАРКОВ /п/

Председател на конкурсната комисия