Регионалния съвет за развитие на Южен централен район проведе редовното си заседание днес под председателството на областния управител на Хасково Станислав Дечев.


Членовете на Съвета обсъдиха и приеха междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионални развитие 2012 – 2022 г. и годишната индикативна програма на дейността на РСР на Южен централен район през 2019 г. 
На форума бе представен доклад за постигнатото от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив по проекти INSiGHTS и STOB regions и информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми, съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и предстоящо обявяване на процедури през 2019 г. 
По предложение на областния управител на Смолян Недялко Славов в дневния ред бяха включени и темите за определяне на района на Родопите като целева територия за развитие и подкрепа за дейността на регионалните иновационни центрове.

Нели Вълканова