РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2019


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-20/ 04.02.2019г.

РД-10-28/

22.02.2019г.

Красимира Иванова Пончева

главен специалист

да

РД-10-20 04.02.2019г.

 

да

РД-10-28 22.02.2019

   

РД-10-21 /07.02.2019г.

РД-10-24 /11.02.2019г.

Дарина Миланова Колева

Младши експерт "Старт на кариерата"

да

РД-10-21 /07.02.2019г.

 

да

РД-10-24 /11.02.2019г.

   

РД-10-22 /07.02.2019г.

РД-10-23 /08.02.2019г.

Десислава Николаева Атанасова

Младши експерт "Старт на кариерата"

да

РД-10-22 /07.02.2019г.

 

да

РД-10-23 /08.02.2019г.

   

РД-10-25 /11.02.2019г.

             

РД-10-48 /12.04.2019г.

РД-10-50 /19.04.2019г.

Радослава Юлиянова Асенова "специалист" в АКРРДС

да

РД-10-48 /12.04.2019г.

 

да

РД-10-50 /19.04.2019г.

   

РД-10-64/ 30.04.2019г.

РД-10-92/ 05.06.2019г.

Наталия Олеговна Маркова Главен експерт

да

РД-10-64 30.04.2019г.

 

да

РД-10-92 05.06.2019г.

   

РД-10-73/ 13.05.2019г.

РД-10-83/ 17.05.2019г.

Биляна Христова Петкова Специалист

да

РД-10-73/ 13.05.2019г.

 

да

РД-10-83 17.05.2019г.

   
РД-10-49/ 18.04.2019г. Валентина Дамянова Тодева Главен юрисконсулт    

да ежегодна

   
РД-10-51/ 19.04.2019г. Мария Петрова Виденова Старши юрисконсулт     да ежегодна    
РД-10-53/ 19.04.2019г. Златка Жекова Добрева Старши експерт     да ежегодна    
РД-10-56/ 24.04.2019г. Венета Тодорова Вълканова Главен експерт     да ежегодна    
РД-10-57/ 24.04.2019г. Петя Банева Демирева Директор на дирекция АКРРДС    

да

при освобождаване от длъжност /чл.38 ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

   
РД-10-58/ 24.04.2019г. Гроздана Атанасова Христова-Стоянова Главен юрисконсулт     да ежегодна    
РД-10-59/ 25.04.2019г. Севдие Неждет Юмер Счетоводител     да ежегодна    

РД-10-60/ 25.04.2019г.

 

РД-10-127/ 10.10.2019г.

Екатерина Александрова Стоева Главен експерт    

да ежегодна

при освобождаване от длъжност /чл.38 ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

   
РД-10-66/ 03.05.2019г. Теодора Анастасова Грозева Младши експерт     да ежегодна    

РД-10-67/ 07.05.2019г.

РД-10-67-/1/ 05.06.2019

Десислава Бранимирова Тодорова Специалист    

да ежегодна

да ежегодна

   
РД-10-69/ 10.05.2019г. Нихат Юсеин Хасан Специалист     да ежегодна    
РД-10-71/ 10.05.2019г. Зина Иброва Тенекеджиева Старши експерт     да ежегодна    
РД-10-72/ 10.05.2019г. Венелин Делчев Парапанов Главен експерт     да ежегодна    
РД-10-74/ 13.05.2019г. Снежана Димитрова Митева Главен специалист     да ежегодна    
РД-10-75/ 13.05.2019г. Недялка Костова Димитрова Експерт за Връзки с обществеността     да ежегодна    
РД-10-76/ 13.05.2019г. Недялка Иванова Цветкова Главен експерт     да ежегодна    
РД-10-77/ 13.05.2019г. Димка Щерева Иванова Старши експерт     да ежегодна    

РД-10-78/ 14.05.2019г.

РД-10-78-/1/ 05.06.2019г.

Мая Христова Бахчеванова Главен експерт    

да ежегодна

да ежегодна

   
РД-10-79/ 15.05.2019г. Янка Петкова Гърова-Чакалова Старши експерт     да ежегодна    
РД-10-80/ 15.05.2019г. Желязко Колев Колев Главен експерт     да ежегодна    
РД-10-95/ 11.06.2019г. Галя Делчева Стефанова Специалист     да ежегодна   не подадена в срок
РД-10-142 / 27.11.2019г. Дарина Миланова Колева младши експерт в дирекция "АПОФУС"

да

РД-10-142 / 27.11.2019

 

да

РД-10-146/ 09.12.2019

   

РД-10-143/ 28.11.2019г.

РД-10-155/ 18.12.2019

Теодора Недкова Пешева Експерт за "Връзки с общественността"

да

РД-10-143 / 28.11.2019

 

да

РД-10-155 / 18.12.2019

   

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2018г.