Showing 1 - 20 of 33
#Title
 
1Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на общини
2Деактуване на имоти в полза на търговски дружества
3Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия
4Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
5Деактуване на парцели по парцеларен план на стопански дворове
6Деактуване на реституирани имоти по звсони, зс, зпинм и др.
7Деактуване на реституирани имоти с решение на съда
8Делба на съсобствен имот
9Замяна на имот – частна държавна собственост
10Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение по съществуваща линия от транспортните схеми без конкурс за срок не повече от 6 месеца.
11Изплащане на обезщетения на собственици за имоти , отчуждени за път 2-76 "с.Българин - Харманли"
12Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС
13Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за Автомагистрала
14Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за ЖП линия
15Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи
16Одобряване от областния управител изработването на подробни устройствени планове с обхват повече от една община
17Отдаване под наем на имоти публична и частна държавна собственост чрез търг
18Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
19Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
20Отписване от актовите книги на реституирани имоти, със заповед на кмет на община