Showing 1 - 18 of 18
#Title
 
1Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
2Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
3Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
4Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
5Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
6Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
7Обявления за конкурси за държавни служители
8Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
9Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
10Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
11Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
12Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
13Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
14Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
15Издадени от Областния управител на област Хасково актове
16Друга информация, определена със закон
17Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.
18Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково