Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция АПОФУС


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ЗАЩИНА НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ И ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО“ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

На основание чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-15/18.02.2022 г. на Областния управител на област Хасково и изменена със заповед РД–14-16/25.02.2022 г., реши:

1. Допуска до защита на концепцията кандидатите, чийто концепции са оценени с оценка не по-ниска от „4“, а именно:

 • Марина Димитрова Ташева с оценка – 4,00

 • Налян Шерафет Гюджен с оценка – 4,00

2. До защита на концепцията не се допуска кандидатът, чийто концепция е оценена с оценка по-ниска от „4“, а именно:

 • Златка Василева Игнатова с оценка – 3,36

 • Защитата на концепцията за стратегическо управление на тема „Управление на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ и ефективна координация с дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково“ ще се проведе на 30.03.2022г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, ст. 19.

 • Време за защита на концепцията – до 30 минути за всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.

 • Комисията определя следните критерии за оценка на защита на концепцията за стратегическо управление:

 • умения за представяне на систематизирано и структурирано резюме на писмената концепция;

 • стил на изказване и езикова култура;

 • защита на формулираните цели, действия и резултати;

 • стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност и компетентност за преговори и убеждаване.

 

 

 

Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала за всеки от горепосочените критерии и изчислява средно аритметична величина от оценките си по отделните критерии.

5 - степенната скала /от 1 до 5/ е:

1 - не отговаря на изискванията;

2 - в малка степен отговаря на изискванията;

3 - в недостатъчна степен отговаря на изискванията;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията;

5 - напълно отговаря на изискванията.

Оценката на всеки кандидат от защитата на концепцията е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

 • До интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценката на писмената концепция и от оценката на нейната защита е най-малко „8“.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

 • Определя се коефициент „4“, с който се умножава общия резултат на кандидата получен от оценката на писмената концепция и нейната защита.

 • Определя се коефициент „4“, с който се умножава резултатът от интервюто.

Полученият общ резултат на всеки от допуснатите на интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест „4“ /четири/.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата във основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като за всеки кандидат изчислява средноаритметична оценка от оценките по различните критерии.

Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест „4“ /четири/.

Окончателният резултат на всеки кандидат издържал успешно защитата на концепцията за стратегическо управление и интервюто ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

 

 

 

ХРИСТО МАРКОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ