Класиране в конкурса за длъжността Младши Експерт


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-5/12.01.2022г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжносттамладши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково:

 

 

 

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Стефан Николов

 

 

 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/

Председател на конкурсната комисия