Desizion


Съдържание

DocumentsДата
 
Оспорвам Решение № 30, прието с Протокол № 3

Решение № 30, прието с Протокол № 3 на заседание на Общински съвет – Ивайловград, проведено на 25.03.2011 год.

12.05.2011 18:09
Оспорване на Решения №497, 498, 499 и 500,
Оспорване на   Решения с №№497, 498, 499 и 500,    приети с Протокол № 48 на заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 21.03.2011 год.
13.04.2011 17:35
Връщане на Решениe № 688

Връщане на Решениe № 688 на Общински съвет –Хасково, приетo с Протокол № 40 на заседание, проведено на 28.01.2011г.

22.02.2011 16:39
Оспорване на Решение № 284

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.146, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах протокол № 31 на Общински съвет – Любимец

ОСПОРВАМ :
Решение № 284 на Общински съвет – Любимец, прието с протокол № 31 на заседание, проведено на 31.01.2011 год.

22.02.2011 16:38
Решение # АП-06-325 град Хасково, 01.12.2010г

На основание чл.215 от ЗУТ, във вр. чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл. 149, ал. 1 от АПК, чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след като разгледах Протокол № 40/12.11.2010г. на Общински съвет – Минерални бани и Жалба с наш вх. №АК-04-02-2658/24.11.2010г. от Станко Ванчев Янков, и искане наш вх.№АК-04-02-2676/26.11.2010г. от Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев, Веселина Русева Павлитова, Данчо Атанасов Райков

13.12.2010 19:29
Заповед # РД-11-265 град Хасково, 17.09.2010 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 и ал. 5 от АПК във вр. с чл. 184 от АПК, жалба вх. №АК-04-02-2030 от 13.09.2010 год. подадена от Изпълнителния директор на МБАЛ АД и след като разгледах протокол № 34 на Общински съвет – Хасково

13.12.2010 19:26