Desizion


Съдържание

DocumentsДата
 
ЗАПОВЕД № АК-04-6/17.02.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-6/17.02.2016г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 119/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

07.06.2016 09:41
ЗАПОВЕД № АК-04-5/12.01.2016 г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-5/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 42, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 45и, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Минерални бани:

07.06.2016 09:38
ЗАПОВЕД № АК-04-4/12.01.2016 г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-4/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 51, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 54, т. 3 от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Минерални бани

07.06.2016 09:37
ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 19, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000157 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия по НТП.

07.06.2016 09:34
ЗАПОВЕД № АК -04-2/11.01.2016 г

ЗАПОВЕД

№ АК -04-2/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 18, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000159 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия.

07.06.2016 09:27
ЗАПОВЕД № АК-04-1/04.01.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-1/04.01.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/26.11.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 11, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 26.11.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8 чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и с него Общинският съвет – Маджарово:

„1. Променя статута на Масивна сграда – училище в с. Долни Главанак, актуван с АОС № 21 от 12.05.2010г като публична общинска собственост, с 711 кв.м. застроена площ, в частна общинска собственост“.

07.06.2016 09:24
ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г

ЗАПОВЕД

№АК-04-4/09.03.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:

Изцяло новите текстове на чл.15 точка 6, чл.16, ал.2, 3, 4 и 5, чл.42, ал.3, § 8 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред и чл.3, ал.1 от Наредба № 4за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Димитровград, обективиранив Протокол № 42от заседание на ОбС - Димитровград, проведено на 29.01.2015 година.

09.03.2015 14:31
ЗАПОВЕД № АК-04-3/02.02.2015г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1039, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

02.02.2015 14:29
ЗАПОВЕД № АК-04-2/02.02.2015г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-2/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1038, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

02.02.2015 14:27
ЗАПОВЕД №АК-04-1 от 06.01.2015 год.

ЗАПОВЕД

№АК-04-1 от 06.01.2015 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 18.12.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1554, прието на заседание на ОбС – Димитрвград, проведено на 18.12.2014 год.

06.01.2015 14:23
ЗАПОВЕД № АК-04-9/25.09.2013г.

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/25.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 32/09.09.2013г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 503  прието с Протокол № 32 на заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 09.09.2013 година.

25.09.2013 16:13
ЗАПОВЕД №АК-04-8/18.09.2013г.

ЗАПОВЕД

№АК-04-8/18.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 28/28.08.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 295 от 28.08.2013 година, прието с Протокол № 28 от проведено на 28.08.2013 година редовно заседание на ОбС - Стамболово

24.09.2013 11:06
ЗАПОВЕД АК-04-7/15.08.2013г

ЗАПОВЕД

АК-04-7/15.08.2013г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 27/25.07.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 283, обективирано Протокол № 27 от редовно заседание на ОбС - Стамболово, проведено на 25.07.2013 година, в частта му касаеща продажбата на ПИ № 000180 с площ от 2.629 дка, с НТП – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Поповец - т.1.1 от решението

30.08.2013 16:02
ЗАПОВЕД АК- 04 - 4 от 19.02.2013г

ЗАПОВЕД

 

АК- 04 - 4 от 19.02.2013г

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 19/30.01.2013г. на Общинския съвет – Харманли

ОСПОРВАМ:

Решение № 276 на Общински съвет – Харманли, обективирано в Протокол № 19 от заседание на ОбС - Харманли, проведено на 30.01.2013 година.

30.08.2013 16:01
ЗАПОВЕД №АК-04-6/09.05.2013г.

ЗАПОВЕД

№АК-04-6/09.05.2013г.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 22/22.04.2013г. на Общински съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:
Решение №256, прието на заседание на ОбС – Стамболово, проведено на 22.04.2013г.

15.05.2013 16:16
ЗАПОВЕД № АК-04-5/25.03.20

ЗАПОВЕД

№ АК-04-5/25.03.2013г


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 19/01.03.2013г. на Общинския съвет – Хасково

15.05.2013 16:15
ЗАПОВЕД № АК-04-1 град Хасково, 03.01.2013 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:
Изцяло новите текстове на чл.5, чл.12, ал.2, чл.27, ал.9, чл.31, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, приети с Решение № 308, обективирано в Протокол № 16 от заседание на ОбС - Хасково, проведено на 14.12.2012 година.

09.01.2013 09:40
ЗАПОВЕД № АК-04-2 град Хасково, 04.01.2013 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 16/14.12.2012г. на Общинския съвет – Хасково
ОСПОРВАМ:
Разпоредбата на новата ал.11 на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приета с Решение № 307, обективирано в Протокол № 16 от заседание на ОбС - Хасково, проведено на 14.12.2012 година.

09.01.2013 09:37
Оспорвам изменението и допълнението на чл.77 от Наредбата за общинска собственост

Прието с Решение№133 на ОБС-Стамболово, взето с Протокол№11, на заседание, проведено на 29.06.2012г.

05.10.2012 09:42
Оспорвам Решение№313,314,315,316 и 317 от 28.06.2012г., приети на заседание на ОБС-Димитровград
05.10.2012 09:38