Област Хасково

Решения на Общински съвети

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ЗАПОВЕД № АК-04-9/28.03.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-9/28.03.2016г

топ!
Дата на добавяне: 09/06/2016
Промяна: 09/06/2016
Размер: 163 КБ
Тегления: 351

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/28.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 6/29.02.2016 г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 54, обективирано Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ и докладната записка от Кмета на общината Общинският съвет – Стамболово реши:

Документа е променян/обновяван от потребител и е недостъпен към момента.

ЗАПОВЕД  № АК-04-8/18.03.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-8/18.03.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 169.5 КБ
Тегления: 368

ЗАПОВЕД

№ АК-04-8/18.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 2/29.02.206г. на Общинския съвет – Ивайловград

ОСПОРВАМ:

Решение № 25, обективирано Протокол № 2 от редовно заседание на ОбС – Ивайловград, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС  Общинският съвет – Ивайловград реши:

ЗАПОВЕД № АК-04-7/17.02.2016 г ЗАПОВЕД № АК-04-7/17.02.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 91.5 КБ
Тегления: 351

ЗАПОВЕД

№ АК-04-7/17.02.2016 г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 120/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ЗАПОВЕД № АК-04-6/17.02.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-6/17.02.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 93.5 КБ
Тегления: 349

ЗАПОВЕД

№ АК-04-6/17.02.2016г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 119/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ЗАПОВЕД № АК-04-5/12.01.2016 г    ЗАПОВЕД № АК-04-5/12.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 163.5 КБ
Тегления: 341

ЗАПОВЕД

№ АК-04-5/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 42, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 45и, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Минерални бани:

ЗАПОВЕД № АК-04-4/12.01.2016 г ЗАПОВЕД № АК-04-4/12.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 162 КБ
Тегления: 362

ЗАПОВЕД

№ АК-04-4/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 51, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 54, т. 3 от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Минерални бани

ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г    ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 278

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 19, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000157 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия по НТП.

ЗАПОВЕД № АК -04-2/11.01.2016 г ЗАПОВЕД № АК -04-2/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 304

ЗАПОВЕД

№ АК -04-2/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 18, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000159 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия.

ЗАПОВЕД № АК-04-1/04.01.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-1/04.01.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 155.5 КБ
Тегления: 260

ЗАПОВЕД

№ АК-04-1/04.01.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/26.11.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 11, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 26.11.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8 чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и с него Общинският съвет – Маджарово:

„1. Променя статута на Масивна сграда – училище в с. Долни Главанак, актуван с АОС № 21 от 12.05.2010г като публична общинска собственост, с 711 кв.м. застроена площ, в частна общинска собственост“.

ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г

Дата на добавяне: 09/03/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 8

ЗАПОВЕД

№АК-04-4/09.03.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:

Изцяло новите текстове на чл.15 точка 6, чл.16, ал.2, 3, 4 и 5, чл.42, ал.3, § 8 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред и чл.3, ал.1 от Наредба № 4за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Димитровград, обективиранив Протокол № 42от заседание на ОбС - Димитровград, проведено на 29.01.2015 година.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 10
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.