Област Хасково

PDFPrintE-mail

Асоциация по ВиК Хасково

ВиК Хасково

24.11.2015г.

Покана за извънредно общо събрание на " Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково" на 22.12.2015г.

Бизнес план 2014 - 2016

 

08.01.2016г.

Протокол №9/22.12.2015г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас, Становище-приложение №1 към Решение №8 от 02.12.2015г. от заседание на Общински съвет Свиленград


Протокол №8/21.07.2015г.

Списък на присъстващите с право на глас

 

1. Протокол №7/14.05.2015г.

2. Списък на присъстващите с право на глас

3. Бюджет за 2015.

4. Разрешение за ползване № СТ-05-1867/15.12.2014г. на ДНСК София

5. Разрешение за ползване № СТ-05-1036/03.07.2014г. на ДНСК София

6. Разрешение за ползване № СТ-05-523/20.04.2015г. на ДНСК София

 

21.03.2016г.

Материали свързани с дневния ред на общото събрание на АВиК Хасково, което ще се проведе на 14.04.2016г.

 

27.04.2016г.

П Р О Т О К О Л  № 10/ 14.04.2016 г.

ОТЧЕТ за дейността на  „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково” за 2015г

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО                         ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ  ЗА 2016 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – ХАСКОВО,

ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО

 

 

Бизнес план 2014-2016 с корекция 03.12.2015

Окончателни протоколи с приложения

Окончателни списъци

Приложение 12

списъци 2013

Финансов модел

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

23.06.2016г.

 

Протокол №11/14.06.2016г.

Списък на присъстващите с право на глас

 

22.07.2016

Протокол №12/21.07.2016г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас,

 

13.10.2016г.

Във връзка с насроченото за  09.11.2016 г. извънредно общо събрание на АВиК – Хасково:

Покана до общините

Писмо до МРРБ и МОСВ

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Хасково през регулаторния период 2017-2021 год.

Допълнителна информация  /текстова част на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Хасково/

Актуализация на размера на общинските вноски в бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2016 г.

 

16.11.2016г.

Протокол №13/11.11.2016г. от извънредно заседание на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас

 

01.02.2017г.

  1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
  2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
  3. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
  4. Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2016 г. и пояснителни сведения към него;
  5. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. и пояснителни сведения към него;
  6. Актуално разпределение на вноските по общини съгласно бюджет 2017;

 

ПРОТОКОЛ №14 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.