Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Списък с услуги - предоставяни от Областна администрация Хасково

 

Държавна собственост

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1965

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1971

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

Регионално развитие и териториално устройство

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1964

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение

1975

Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

1977

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

1986

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Списък с услуги - предоставяни от всички администрации

1

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.