Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Президентски избори и Национален референдум

 

ДО:

ПАРТИЯ „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”

ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПАРТИЯ „АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В съответствие с тези правомощия, Решение на ЦИК № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 6 ноември 2016 г. с Решение  на 43-тото Народно събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 60/02.08.2016 г.) и национален референдум, насрочен за 6 ноември 2016 г. с Указ № 279/08.08.2016 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.65/19.08.2016 г.),  Ви каня на 07.09.2016 г. (сряда) от 13.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Участникът Ви в консултациите трябва да представи:

-       писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация по чл. 65, ал. 3 от ИК, че всяко предложено лице отговаря на изискванията, посочени в него и телефон за контакти;

-       Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представля-ващи съответната партия или коалиция.

-       Изрично пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от предста-вляващия/ите съответната коалиция лица (когато в консултациите участват упълномощени лица).

-   Списък на резервните членове, в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

 

 

1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК);

2. Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в РИК, извън броя на членовете по чл. 61, ал.4, т. 1 от ИК (чл.61, ал.6 от ИК);

3. Съотношението между партиите и коалициите в РИК е както следва:

-       Партия „ГЕРБ” – 4 членове;

-       Коалиция „БСП лява България” – 2 членове;

-       Партия „ДПС” – 2 членове;

-       Коалиция „Реформаторски блок” – 1 член;

-       Коалиция „Патриотичен фронт” – 1 член;

-       Коалиция „България без цензура” – 1 член;

-       Политическа партия „Атака” – 1 член;

-       Коалиция „АБВ” – 1 член.

4. Незаетите места за членове на РИК се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал.7 от ИК);

5. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.61, ал.3 от ИК и т. 12.4 от Решение на ЦИК №3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г.);

6. За членове на РИК се назначават лица, които са:

6.1.  български граждани;

6.2.  навършили са 18 години;

6.3.  не са поставени под запрещение;

6.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

6.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

6.6.  владеят български език;

6.7. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 6.7 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 6.1 до 6.6 включително, както и изискванията по чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК се установяват с декларация – приложение № 7-ПВР/НР, която прилагам към настоящата покана.

Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация, приложение №7-ПВР/НР – 1 бр.;

2. Предложение за членове на РИК - 1 бр. таблица (образец)

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на Област Хасково

 

 

 

27.09.2016г.

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси:

1.Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми. 
Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.
Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот. 
Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование1 както и за решаването на други социални въпроси.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време и място за произвеждане на референдума:

Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. 
Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.

Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г.
Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители. 
Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.
Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос. 
Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "Да" или "Не", излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.