Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Замяна на имот – частна държавна собственост

Правно основание: Чл.45, ал.2 от ЗДС

Срок: до 1месец

Цена: безплатно

Необходими документи:

- Документ за собственост на имота, който се предлага на областен управител на област Хасково за замяна;

- Удостоверение от Службата по вписвания – Хасково, че имота не е обременен с тежести и по отношение на него няма учредени ограничени вещни права;

  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота, собственост на заявителя;

  • Оригинална актуална скица на имота;

  • Копие на документ за самоличност на физическото лице или представителя на юридическото лице – заявител;

  • Удостоверение за актуално правно състояние, когато заявителят е вписан в съответните регистри на съда;

  • Документ, удостоверяващ представителната власт, ако същата не може да се установи от документа за регистрация или от удостоверението за актуално състояние;

  • Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето, упълномощено да представлява заявителя;

  • Копие на документ за данъчна регистрация;

  • Копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ;

  • Декларация за семейно и имотно положение;

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.