Област Хасково

Административни услуги

Филтър по заглавие 

1 Издаване на удостоверение по чл.82а от ЗДС, че имотът от отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост
2 Издаване на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
3 Издаване на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в / извън регулационните планове на населените места
4 Издаване на актове на държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
5 Деактуване на имоти в полза на търговски дружества
6 Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
7 Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия
8 Деактуване на реституирани имоти с решение на съда
9 Деактуване на реституирани имоти по звсони, зс, зпинм и др.
10 Деактуване на парцели по парцеларен план на стопански дворове
11 Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка
12 Продажба на земя – частна държавна собственост на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея
13 Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
14 Издаване на удостоверения за липса или наличие на реституционни претенции
15 Продажба на жилища, ателиета и гаражи от държавния ведомствен жилищен фонд
16 Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг
17 Делба на съсобствен имот
18 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
19 Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – държавна собственост
20 Предоставяне безвъзмезно в управление на имоти – частна държавна собственост на ведомства
21 Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи
22 Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг
23 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства
24 Отдаване под наем на имоти публична и частна държавна собственост чрез търг
25 Изземване на имоти – държавна собственост
26 Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на общини
27 Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политческите партии отговарящи на ЗПП
28 Издаване на заверени ксерокопия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “държавна собственост”
29 Утвърждаване на областна транспортна схема, съгласуване на нови и изменение на съществуващи маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Хасково
30 Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема (по чл.12, ал.8 от Наредба №2)
31 Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение по съществуваща линия от транспортните схеми без конкурс за срок не повече от 6 месеца.
32 Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС
33 Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за Автомагистрала
34 Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за ЖП линия
35 Изплащане на обезщетения на собственици за имоти , отчуждени за път 2-76 "с.Българин - Харманли"
36 Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
37 Отписване от актовите книги на реституирани имоти, със заповед на кмет на община
38 Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
39 Замяна на имот – частна държавна собственост
40 Разрешаване от областния управител изработването на подробни устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
41 Одобряване от областния управител изработването на подробни устройствени планове с обхват повече от една община
42 Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове
43 Приемане от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове
44 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средствата от републиканския бюджет
45 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
46 Предварителна оценка и одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
47 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
48 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от ЗУТ и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
49 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
50 Право на преминаване и право на прокарване в държавни имоти
51 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане в държавни имоти
52 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
53 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.